Bestrijdingsmiddelen zijn een ramp voor de waterkwaliteit

Een groot deel van de bestrijdingsmiddelen die worden gespoten op het land belandt uiteindelijk in het water. Dit heeft rampzalige gevolgen voor het aquatisch leven en het milieu. Het is de hoogste tijd dat politici, drinkwaterbedrijven, waterschappen en LTO Nederland de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen op gezondheid en milieu serieus nemen, en maatregelen nemen om het gebruik van deze middelen in de agrarische sector uit te faseren. Wil je meer weten over waterkwaliteitsnormen en de meest problematische bestrijdingsmiddelen in ons water? 

Lees hier verder

Bestrijdingsmiddelen in bronnen voor drinkwater zijn een steeds grotere uitdaging

In Nederland wordt ongeveer 2/3e van het drinkwater uit grondwater gewonnen. De rest komt uit oppervlaktewater, al dan niet na infiltratie. In totaal wordt in Nederland 1,1 miljard kubieke meter drinkwater per jaar geproduceerd. Bij de innamepunten voor oppervlaktewater werd in 2017 in 30 gevallen de drinkwaternorm overschreden. Het gaat om 7-12 bestrijdingsmiddelen die een probleem veroorzaken. In 2013 was dit nog in 20 gevallen.  Een groeiend probleem dus. Het kabinet wil het aantal overschrijdingen in oppervlaktewater in 2023 met 95% reduceren. Een doeltreffend plan om dit te realiseren ontbreekt nog. Voor grondwater is het beleid dat de kwaliteit niet achteruit mag gaan. Maar omdat het grondwater niet stelselmatig wordt bemonsterd is de waterkwaliteit niet te garanderen. Een ander probleem zijn ook de schadelijke afbraakproducten van bestrijdingsmiddelen die vaak in hoge concentraties in het drinkwater belanden.

Lees hier verder

A disaster in the making

Interview met Henk Tennekes door David de Jongh

Henk Tennekes was de Nederlandse toxicoloog die al in 2010 de schadelijke effecten van neoniotinoÏden op bijenpopulaties wetenschappelijk heeft aangetoond. In zijn mening faalt het toxicologievak omdat het alleen de industrie nog helpt met het verkopen van dodelijk gif. Dit interview is gedaan door David de Jongh in februari 2018, in de woning van Henk Tennekes in Zutphen. Henk was gediagnosticeerd met Parkinson, waarschijnlijk vanwege zijn lange extensieve blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zoals Dieldrin. Henk wees ons op de verschrikkelijke fouten die we aan het maken zijn door bestrijdingsmiddelen onze landbouw, ons voedsel en ons milieu te laten infiltreren. Het interview laat duidelijk zien dat we op z’n minst een betere manier nodig hebben voor het testen van bestrijdingsmiddelen voordat we ze verkopen en gebruiken.

Zie ook het onderzoeksartikel van Follow the Money uit april 2020. 

Lees ook het niewsitem over Henk Tennekes op onze Nieuws pagina

Bestrijdingsmiddelen op veehouderijen, weidevogels nemen af 

In april 2019 hebben Jelmer Buijs en Margriet Mantingh een rapport gepubliceerd over het “onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bstrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven in Gelderland”. In dit onderzoek werd gekeken naar 685 bestrijdingsmiddelen in krachtvoer, mest en bodem op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische). Daarnaast werden ook de broedparen van weidevogels van de afgelopen 20 jaren op de bedrijven onderzocht. Deze gegevens werden onderzocht op eventuele verbanden. De resultaten waren onomstotelijk en de conclusie van de onderzoekers is “dat het ecosysteem van de veehouderijbedrijven ernstig bedreigd wordt door de veelheid van bestrijdingsmiddelen die daar aanwezig zijn.”

Lees hier het rapport

Veel bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen

Veel van de bestrijdingsmiddelen die worden gespoten op het land belanden uiteindelijk in het water. Dit onderzoek van WECF achterhaalt feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe. De resultaten zijn zorgwekkend. In 2014 zijn er maar liefst 236 actieve stoffen gevonden. De onderzoekers geven aan dat het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger ligt omdat de nieuwste bestrijdingsmiddelen zo giftig zijn dat er slechts heel lage concentraties van worden toegepast, die door de huidige analysemethodes slecht te detecteren zijn. De conclusie van de onderzoekers luidt: “Het is de hoogste tijd dat politici, drinkwaterbedrijven, waterschappen en LTO Nederland duidelijk de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen op gezondheid en milieu inzien, en maatregelen nemen om het gebruik van deze middelen in de agrarische sector uit te faseren.”

Lees hier het rapport

Bijen bestrijdingsmiddelen blootstellingsonderzoek

Honingbijen en andere bestuivers gaan wereldwijd hard achteruit. Bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw is de nummer één oorzaak. In dit onderzoek wordt gekeken hoe bijen worden blootgesteld aan de neonicotinoïden die worden gespoten op mais. Het blijkt dat de coating van de maiszaden zowel de plant als de aarde giftig maakt. Het bestrijdingsmiddel is zelfs gevonden in het stuifmeel van paardenbloemen die naast het veld groeiden. Wil je meer weten over het onderzoek? Lees hier het rapport.

Krupke, C.H., et al. Multiple Routes of Pesticide Exposure for Honey Bees Living Near Agricultural Fields. (2012) PLoS
ONE 7(1): e29268. doi:10.1371/journal.pone.0029268.

Europese grond vervuild met bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelengebruik is hand in hand gegaan met de intensivering van ons landbouwsysteem. De laatste tientallen jaren is vervuiling van de grond met residuen van bestrijdingsmiddelen een groot probleem geworden. Dit onderzoek heeft 317 monsters genomen en onderzocht verspreid over 11 landen van de Europese Unie. 80% van de monsters was vervuild. Meer dan de helft bevatte een cocktail aan bestrijdingsmiddelen met in totaal 166 verschillende combinaties aan bestrijdingsmiddelen. Glyfosaat en een drietal fungiciden kwamen het meeste voor. Lees hier het hele artikel.

Silva, V., et al.; Pesticide residues in European agricultural soils – A hidden reality unfolded. Science of the Total Environment 653 (2019). 1532-1545.

Pesticiden in de boerenzwaluw

Een verkennende studie van het CLM naar pesticidenbelasting bij boerenzwaluw in Nederland. Veertien verschillende pesticiden zijn aangetroffen in niet-uitgekomen boerenzwaluw eieren, dood gevonden jongen en één dode adulte boerenzwaluw. Het betreft insecticiden, fungiciden en herbiciden. Een contaminatieroute via anti-vliegenmiddelen lijkt aannemelijk, andere routes moeten verder worden onderzocht. Een stof, novularon, is waarschijnlijk afkomstig via voedselopname in Afrika. DDT is de meest gevonden stof in de hoogste concentraties.

Lees hier het rapport

Guldemond, a., Gommer, R., Leenderstse, P. en Lent, van T. – Pesticiden in de boerenzwaluw: Verkennende studie van pesticidenbelasting bij boerenzwaluw in Nederland. CLM rapport-943, april 2018.

Vleermuizen de dupe van bestrijdingsmiddelen

In het CLM onderzoek naar vleermuizen en vleermuismest zijn zes respectievelijk 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of bestrijdingsmiddelen in de vleermuizen zijn gekomen. 

Lees hier het rapport

Guldemond, a., Gommer, R., Lommen, J., Janssen, R. – Vleermuizen en pesticiden Analyse van de ingekorven vleermuis in Limburg. CLM rapport-918, december 2016.

Dode koolmezen in de stad

Het CLM heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van meldingen van dode koolmezen in de stad. 31 monsters van dode jonge koolmezen uit de stad zijn geselecteerd en geanalyseerd. Deels zijn dit monsters waar wel bestrijding tegen buxusmot zou hebben plaatsgevonden (17) en deels niet (14). Er zijn maar liefst 26 pesticiden gevonden in de jonge koolmezen. Ongewenste verspreiding van bestrijdingsmiddelen blijkt via (on-)verwachte routes te lopen. Van gebruik van gif door argrariërs, stadsbewoners en zelfs antivlooienbanden voor katten en honden.
Lees hier het rapport

Guldemond, a., Gommer, R., Leenderstse, P. en Oers, van K. – Koolmezensterfte en buxusmotbestrijding Pesticidenbelasting bij jonge koolmezen. CLM rapport-998, november 2019.

Fipronil ook schadelijk voor vlinders

Onderzoekers hebben aangetoond dat zelfs hele lage doses van Fipronil schadelijk zijn voor hulpvolle insecten. Fipronil en de afbraakproducten ervan tastten de voortplanting van de onderzochte koolwitjes aan. Als rupsen van de vlinder de chemicaliën binnen hebben gekregen werkt het effect door in het volwassen stadium. Lees het artikel

Gols R, WallisDeVries MF, van Loon JJA. 2020 Reprotoxic effects of the systemic insecticide fipronil on the butterfly Pieris brassicae. Proc. R. Soc. B 287: 20192665.

Gifvrij ongesteld

Ook in tampons zitten bestrijdingsmiddelen. Wil je weten hoe dat zit en wat je kunt gebruiken als alternatief? Lees voor meer informatie de artikelen van WECF International.

Het artikel over Milieuvriendelijke, gezonde, plasticvrije menstruatie

Het artikel over Tampons: wat zit er in?

 

Toelatingsonderzoek ontoerijkend

De huidige manier van toelaten van nieuwe bestrijdingsmiddelen is totaal onveilig. Dit blijkt uit de vele bestrijdingsmiddelen die na jaren van gebruik toch uit de schappen worden gehaald vanwege onvoorziene consequenties voor de gezondheid van mens en dier. Er is ook wetenschappelijk bewijs voor de ontoerijkendheid van de toelatingstesten. Martina Vijver en collega’s hebben bijvoorbeeld Thiacloprid getest op toxiciteit voor aquatisch leven. De officiële testen gebeuren met puur, schoon water maar Vijver en collega’s hebben aangetoond dat als je test met water dat je normaalgesproken tegenkomt (vervuild met meststoffen en andere factoren) de toxiciteit van het bestrijdingsmiddel 2500 maal hoger kan liggen! 

Lees hier het artikel: Thiacloprid-Induced Toxicity Influenced by Nutrients: Evidence from In Situ Bioassays in Experimental Ditches