Pesticide Action Network Netherlands 

Korte Elisabethstraat 6

3511JG Utrecht

PAN Nederland is per 20 mei 2020 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Lees hieronder ons ingediende beleidsplan ten behoeve van de aanvraag.

Beleidsplan t.b.v. aanvraag ANBI-Status

 

Inhoud

 1. Inleiding 2
 2. Onze visie 2
 3. Onze Missie 3
 4. Onze doelen en werkwijze 3
 5. Huidige situatie 3
 6. Geplande activiteiten voor het komende jaar 4
 7. Organisatie 5
 8. Beheer 5
 9. Financiën 5

 

1. Inleiding

Sinds 24 april 2020 is Pesticide Action Network Netherlands (PAN NL) als stichting in Nederland geregistreerd en daarmee dus nog een zeer jonge stichting die in de startfase van zijn bestaan zit. 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland ligt al jaren op een onaanvaardbaar hoog niveau. En er is geen sprake van effectief beleid om het gebruik te reduceren. Teveel wordt het beleid overgelaten aan de ‘markt’ waardoor de pesticiden industrie in de praktijk vrij spel heeft. Dit heeft geleid tot een vorm van land- en tuinbouw die uitgaat van een preventief gebruik en een symptomatische bestrijding van plaagorganismen. Het biologisch evenwicht is helemaal uit balans geraakt. Akkers zijn biologisch gezien dode zones met vele resten pesticiden die negatieve effecten op het bodemleven, insecten en vogels hebben.  

De ineenstorting van ecosystemen en biodiversiteit in agrarische gebieden is al lang aan de gang zoals te zien is aan de achteruitgang van insecten, vogels, zoogdieren, vlinders en amfibieën. Deze teruggang heeft de laatste jaren grote publieke aandacht gekregen nu ook bijenpopulaties en insecten sterven. Voor het milieu is er geen enkele twijfel dat bestrijdingsmiddelen de nr. 1 oorzaak zijn van de ineenstorting van ecosystemen. Voor de menselijke gezondheid is de schade veel moeilijker vast te stellen. Internationale studies wijzen op vele negatieve effecten van de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen op de menselijke gezondheid, zoals kanker, Parkinson, neurologische en gedragsafwijkingen, hormoon verstoring  en de teruggang van de biodiversiteit. Ondanks de toxicologische testen, die voor de toelating van een middel door de producent worden uitgevoerd, kan de overheid onmogelijk bewijzen dat de honderden toegelaten synthetische bestrijdingsmiddelen onschadelijk zijn voor mens en natuur.

In Nederland zijn verschillende burgerinitiatieven, NGO´s, burgers en politici zeer bezorgd over de gevolgen van het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen; bezorgd over een landbouw politiek die het gebruik van ruim 240 bestrijdingsmiddelen (werkzame stoffen) voor de teelt van levensmiddelen, siergewassen of grondstoffen voor de industrie (olie, zetmeel) als veilig voor mens en natuur acht. Om deze krachten te bundelen, gezamenlijk tegen ontoelaatbare praktijken op te treden en om de burger over het gebruik en de gevolgen van bestrijdingsmiddelen te informeren, is het initiatief ontstaan om de stichting PAN NL op te richten.

PAN NL maakt deel uit van het internationale netwerk van PAN-organisaties en kan voor internationale samenwerking en uitwisseling van informatie zorgen.

2. Onze visie

Onze visie is een samenleving met een intacte biodiversiteit en een gezond leefmilieu voor iedereen, waarbij, met in achtneming van het voorzorgsprincipe, de toelating en het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zowel in de agrarische, publieke als in de particuliere sector mondiaal aan banden gelegd wordt.

3. Onze Missie

Om onze visie te realiseren, is het onze missie de toepassing en de verspreiding van schadelijke bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke producten uit 
de chemische industrie te verminderen en te elimineren. Maatschappelijke organisaties, burgers en politiek worden bewust gemaakt van de effecten van schadelijke bestrijdingsmiddelen en worden over alternatieven geïnformeerd. Samenwerking, onderzoek, verspreiding van informatie en lobbyen  op Europese, nationale, regionale, lokale of mondiale fora 
zijn inherent aan het bereiken van onze visie.

4. Onze doelen en werkwijze

De stichting PAN NL heeft de volgende doelen in Nederland voor eigen rekening, 
voor derden en in samenwerking met derden: 

  1. het bevorderen van een intacte biodiversiteit en gezond leefmilieu voor 
iedereen; 
  2. het bevorderen van activiteiten om de toepassing en de verspreiding van 
synthetische bestrijdingsmiddelen en biociden en andere schadelijke producten uit 
de chemische industrie te verminderen en te elimineren; 
  3. samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en consumenten op het gebied van problemen ten aanzien van milieu, gezondheid en sociale problemen veroorzaakt door pesticiden, biociden en andere schadelijke producten uit de chemische industrie; 

  4. monitoring, bewustmaking, onderwijs, opleiding, studie, onderzoek, 
uitwisseling van expertise over pesticiden en biociden in mondiale 
Europese, nationale, regionale en lokale fora; 
  5. het vormen van een netwerk van nationale, regionale en lokale organisaties die de bovengenoemde doelstelling onderschrijven, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 


Om deze doelen te bereiken, zal de stichting zich bezighouden met: 

 1. bewustmaking van gezondheidskwesties en het milieu, aanverwante sociale problemen veroorzaakt door pesticiden, biociden en andere producten uit de chemische industrie; 
 2. ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s, uitvoering van enquêtes, bewustmaking en educatie van alternatieven en implementatie van geïntegreerde productie, al dan niet agrarisch, op basis van ecologie; 

 3. lobbyen, onderzoek, mogelijke voorstellen voor en verzet tegen wetswijzigingen of beleidsbeslissingen in Europese, nationale, regionale, lokale of mondiale fora;
 4. het promoten van bovengenoemde doelstellingen, met gebruikmaking – van alle wettelijke middelen om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

  1. een nauwe samenwerking met haar partners en netwerk; 
  2. elke vorm van actie te ondernemen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verband houdt met haar doelstellingen of die haar 
ontwikkeling kan bereiken of vergemakkelijken.

5. Huidige situatie

 Alvorens de stichting PAN NL werd geregistreerd, hebben de initiatiefnemers burgers, burgerinitiatieven en NGO´s benaderd om te ervaren of er vanuit de samenleving voldoende draagvlak voor een PAN NL zou zijn. Tijdens een bijeenkomst en per email zijn bij 25 vertegenwoordigers van NGOs, burgerinitiatieven, bezorgde burgers en politici de gewenste speerpunten en doelgroepen geïnventariseerd. Uit deze activiteiten bleek een duidelijke wens en meerwaarde om een PAN NL op te richten. Momenteel is PAN NL nog geen gesettelde stichting en daarom leggen we een beleidsplan voor een periode van 1 jaar voor, waarbij we op de volgende speerpunten voor vier doelgroepen zullen focussen:

Speerpunt voor de burger is onder meer het invoeren van een veilige spuitvrije zone (of gebieden) in bestemmingsplannen. Daarnaast een betere informatievoorziening voor de burger over welke bestrijdingsmiddelen in welke producten voorkomen en wat daarvan de risico’s zijn. Burgers oproepen (regionaal geteelde) biologische producten te kopen en geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Acties richting overheid zijn onder meer een betere ondersteuning voor boeren die naar biologische landbouw willen omschakelen. Lobby in de Tweede Kamer bij actuele onderwerpen inclusief mediawerk. Burgers informeren Onderzoek naar het (dis)functioneren van het Ctgb en de NVWA.

Acties voor de productieketen zijn onder meer het meten van residuen in voedsel en bloemen/

planten. De resultaten bekend maken in de media (‘namen’ en ‘shamen’ van supermarkten en

tuincentra). In combinatie daarmee lobbyen bij supermarkten en tuincentra voor producten die ecologisch geteeld worden.

In het kader van biodiversiteit zijn acties onder meer het informeren over de oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit. Meedoen aan of initiëren van Europese handtekeningen acties. Juridische actie zoals bezwaar bij het Ctbg en onderzoek naar een civiele procedure over bijv. de negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen. 

6. Geplande activiteiten voor het komende jaar

In het eerste jaar van het bestaan van PAN NL zullen we ons op acties richten op 

1)  het lobbyen voor een verbod van bestrijdingsmiddelen, waarvan bewezen is dat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of het hormonaal systeem beïnvloeden. De eerste werkzame stof waarop we ons zullen richten is de fungicide Mancoseb. Mancozeb wordt beschouwt als een multi-potent carcinogeen middel en heeft reprotoxische en hormoon ontregelende effecten. Over een hernieuwde toelating zal in zomer 2020 door o.a. de Europese lidstaten beslist worden.

 2) monitoring van residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen en/of producten uit tuincentra die in het algemeen hoge gehalten en vele verschillende middelen bevatten. Producten zoals aardbeien, druiven, appels, boeketten, potplanten kunnen voor deze actie in aanmerking komen. Het doel is om bij de overheid en de burger aandacht te vragen voor producten die belast zijn met vele bestrijdingsmiddelen en die negatieve effecten op mens en natuur kunnen hebben. PAN NL zal lobbyen voor residu vrije producten en een pesticide-vrije teelt.

3) deelname aan de jaarlijks georganiseerde Internationale “Pesticide Action Week”. PAN NL zal met intensieve informatie campagne over een relevant en actueel thema deelnemen. Het thema wordt nog in samenwerking met het netwerk nader vastgesteld.

4) vlooien en teken bestrijding bij huisdieren. Ter voorkoming van teken en vlooien worden vele huisdieren met insecticiden zoals imidacloprid of fipronil behandeld die voor de insecten biodiversiteit zeer schadelijk zijn. PAN NL zal onderzoek doen naar voor huisdieren beschikbare schadelijke en onschadelijke middelen, en naar de frequentie van toepassing van deze middelen door huisdierbezitters. PAN NL zal lobbyen voor een verbod van het gebruik van zeer schadelijk insecticiden voor particulier gebruik en over alternatieven informeren

5) het organiseren van een landelijke bijeenkomst voor het PAN NL netwerk en andere geïnteresseerden. 

6) deelname aan de European Citizens Initiativ  (ECI) “Safe Bees and Farmers/Redt Bijen en Boeren”. Een ECI betekent dat de Europese Commissie een bepaald in behandeling moet nemen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, o.a. velzameling van een miljoen handtekeningen met een minimaal vastgestelde aantal handtekeningen in 7 Europese landen. PAN NL zal op haar website deze campagne voor Nederland promoten en de Nederlandse burger de mogelijkheid geven aan deze handtekeningen actie deel te nemen.

6) continue actualisering van de PAN NL website met nieuws, acties, publicaties en uitbreiding van het netwerk

7. Organisatie

Pesticide Action Network Netherlands (PAN NL)

Adres: Korte Elisabethstraat 6

3511JG Utrecht

Email: pan.netherlands@gmail.com

Website: http://pan-netherlands.org/

 

Voorzitter: Margriet Mantingh

Secretaris: Hans Muilerman

Penningmeester: Maarten Visschers

Algemeen Bestuurslid:  Lysanne Jackson

Algemeen Bestuurslid:  Piet van IJzendoorn

 

Fiscaal Nummer: 8611.93.581

KvK nummer: 77909627

8. Beheer

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

 2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden toegekend. 
 3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke 
 jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 
 4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester. 

 5. Het bestuur is verplicht de in 2 van deze paragraaf bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren. 

 6. Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld: uitkering kan uitsluitend gedaan worden aan een instelling die op het moment van deze uitkering kwalificeert als “Algemeen Nut Beogende Instelling”(ANBI) in de zin van de wet. De vereffenaars dienen een instelling te selecteren met een doel dat naar de letter en de geest zo dicht mogelijk tegen de doelstelling van de stichting aanligt. 

9. Financiën

 • De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 • Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten. 

 • Op het moment van de aanvraag van de ANBI-status heeft PAN NL geen werknemers in dienst.
 • Op het moment van de aanvraag van de ANBI-status heeft de stichting geen vermogen.
 • Voor de benodigde financiele middelen zal PAN NL zal project-gerelateerde en algemene fondsen werven.