Over de stichting PAN Nederland

PAN Nederland is een stichting met een ANBI status. Dat houdt in dat we een algemeen nut beogende instelling zijn. We proberen het algemeen belang van de Nederlandse burgers te dienen met onze strijd tegen bestrijdingsmiddelen, en dat doen we op vrijwillige basis. We zijn voor onze inkomsten dan ook afhankelijk van onze sponsoren en van vrijwillige donaties.

De aanvraag van PAN Nederland voor een ANBI status is goedgekeurd met ingang van 20 mei 2020. Lees hier ons ingediende beleidsplan, inclusief jaarplanning.

Hier vind je de statuten van PAN Nederland

PAN Nederland heeft een bestuur. Benieuwd naar wie wij zijn?

Het Actieplan van PAN Nederland – Samenvatting

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland ligt al jaren op een onaanvaardbaar hoog niveau. Een effectief beleid om het gebruik te reduceren ontbreekt. Het beleid wordt teveel overgelaten aan de ‘markt’ waardoor de bestrijdingsmiddelenindustrie in de praktijk vrij spel heeft. De ineenstorting van ecosystemen en biodiversiteit is al decennialang alom gaande. Deze teruggang heeft de laatste jaren grote publieke aandacht gekregen nu ook bijen- en insectenpopulaties sterven. Beroepsziekten zoals Parkinson onder Franse druiventelers en broccolitelers in Noord-Holland, geven gezondheidsschade voor de mens duidelijk aan. De vele epidemiologische studies in de wereld die het gebruik van bestrijdingsmiddelen in verband brengen met menselijke ziektes, wijzen ook op de grote gevaren van blootstelling.

PAN-Nederland (PAN-NL) heeft als doel het uitbannen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw, en daarbuiten. Échte kringlooplandbouw waarin niet de kilo-opbrengst centraal staat, maar kwaliteit en duurzaamheid, is leidend.  PAN-NL streeft naar openheid van de overheid over onderliggende informatie en toelatingsprocedures bij de toelating van bestrijdingsmiddelen.  

Het primaire doelwit van PAN-NL is de gebruiker van bestrijdingsmiddelen, zowel in land- en tuinbouw als in en om het huis. De doelgroepen van PAN-NL zijn: burger, overheid, productieketen en biodiversiteit.

Speerpunt voor de burger is onder meer het invoeren van een veilige spuitvrije zone (of gebieden) in bestemmingsplannen. Daarnaast een betere informatievoorziening voor de burger over welke bestrijdingsmiddelen in welke producten voorkomen en wat daarvan de risico’s zijn. Burgers oproepen (regionaal geteelde) biologische producten te kopen en geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Acties richting overheid zijn onder meer een betere ondersteuning voor boeren die naar biologische landbouw willen omschakelen. Lobby in de Tweede Kamer bij actuele onderwerpen inclusief mediawerk. Burgers informeren Onderzoek naar het (dis)functioneren van het Ctgb en de NVWA.

Acties voor de productieketen zijn onder meer het meten van residuen in voedsel en bloemen/planten. De resultaten bekend maken in de media (‘namen’ en ‘shamen’ van supermarkten en tuincentra). In combinatie daarmee lobbyen bij supermarkten en tuincentra voor producten die ecologisch geteeld worden.

In het kader van biodiversiteit zijn acties onder meer het informeren over de oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit. Meedoen aan of initiëren van Europese handtekeningen acties. Juridische actie zoals bezwaar bij het Ctbg en onderzoek naar een civiele procedure over bijv. de negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen. 

PAN-NL zoekt uitdrukkelijk de samenwerking met NGO’s en burgerorganisaties die de doelen van PAN-NL ondersteunen. PAN-NL maakt deel uit van het internationale netwerk van PAN-organisaties en zorgt voor internationale samenwerking en uitwisseling van informatie. 

Het actieplan van PAN NL is in samenwerking met nagenoeg álle actieve burgerorganisaties, NGO`s en andere betrokkenen op het gebied van terugdringing van bestrijdingsmiddelen begin 2020 tot stand gekomen.