De Privacy Policy van de Stichting Pesticide Action Network Netherlands

 

 

De privacy Policy voor website bezoekers geldt voor iedereen die de website www.pan-netherlands.org bezoekt.

Beheer

De website www.pan-netherlands.org staat onder beheer van de Stichting Pesticide Action Network Netherlands (afgekort tot PAN NL). De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Beveiliging

De website www.pan-netherlands.org is beveiligd via Let’s Encrypt.

Stichting Pesticide Action Network Netherlands gebruikt geen Cookies.

De Privacy Policy voor donateurs is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een donatie doet aan of donateur wordt van PAN NL.

 

Gegevens die door de donateur verstrekt worden

PAN NL kan de gegevens die door de donateur verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de donatie/het donateurschap.
  • Het sturen van één of meerdere mails of postzendingen die betrekking hebben op de donatie /het donateurschap.
  • Analyse van het donateur bestand voor interne doeleinden.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de donateur aan PAN NL zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven tenzij dit nodig is voor de afhandeling van de donatie/het donateurschap door een samenwerkingspartner of er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de donateur aan PAN NL verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassen en verwijderen van gegevens

De donateur heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te verwijderen. PAN NL kan de donateur in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door PAN NL voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Financiële gegevens

Financiële gegevens worden gedurende de wettelijke termijn bewaard.

De Privacy Policy voor aanmelding en verzending van PAN NL nieuwsbrieven

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen:

  • Emailadres
  • Voor- en/of achternaam

Als u een nieuwsbrief ontvangen heeft die door PAN NL is verzonden

  • PAN NL verwerkt persoonsgegevens voor nieuwsbriefontvangers. De nieuwsbriefontvangers zijn verwerkingsverantwoordelijke. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich direct tot PAN NL richten.

Bewaartermijnen

PAN NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens zo lang onze nieuwsbrief verstuurd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

PAN NL zal uw persoonsgegevens niet verstrekken of verkopen aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en zonder dat u daarvoor kennis van kunt nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PAN NL.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar pan.netherlands.org. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dienstverleners

PAN NL maakt gebruik van dienstverleners zoals Mailchimp en twitter. Voor de privacy politiek van deze dienstverleners zie:

https://mailchimp.com/legal/privacy/(link is external)

https://twitter.com/en/privacy(link is external)

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit laten weten aan pan.netherlands.org
PAN NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  • Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij PAN NL. De contactgegevens staan vermeld op de website www.pan-netherlands.org

Meer informatie over de wettelijke regels voor het versturen van nieuwsbrieven treft u ook op deze pagina’s aan:

Over de AVG

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Disclaimer

De Stichting Pesticide Action Network Netherlands is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.