Elf vragen om het pesticiden beleid 180 graden te draaien

Om de Nederlandse burgers en het milieu niet langer in de kou te laten staan moet het huidige landbouwbeleid radicaal anders. Bestrijdingsmiddelen brengen enorme schade aan het milieu en aan de menselijke gezondheid. Het wordt tijd om ons af te vragen of er bij dit landbouwbeleid wel sprake is van een economisch zinvol systeem aangezien de kosten voor de samenleving de baten van het gebruik ver overtreffen. Dat is ook de conclusie van het PBL die schrijft dat de vrijwilligheid is verworden tot vrijblijvendheid en dat de gestelde doelen merendeels niet zijn gehaald. Het huidige neoliberale beleid van vrijwillige ‘verduurzaming’ en de afwezigheid van overheidsingrijpen werkt niet.

Bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen diep in natuurgebieden. De achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland is een algemeen bekend feit met bestrijdingsmiddelen als een van de grote boosdoeners. Veel van de huidig gebruikte bestrijdingsmiddelen hebben bovendien geen veilige dosis want de schadelijke werking hoopt zich op in het lichaam over tijd. Toch worden deze nog gebruikt, dat is strijdig met het voorzorgsbeginsel. Het is tijd voor een nieuw landbouwbeleid, vrij van gif. PAN heeft daarom een kritische brief geschreven aan minister Schouten van het LNV.